Luật Đầu tư ( hiện hành ) ( sửa đổi, bổ sung năm 2016, 2017, 2018, 2019 )

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Luật Đầu tư ( hiện hành ) ( sửa đổi, bổ sung năm 2016, 2017, 2018, 2019 )
  • Mã ISBN: 978-604-57-5605-8
  • Tác giả: Quốc hội
  • Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật
  • Biên tập viên: Văn Thị Thanh Hương; Nguyễn Thị Thu Hòa
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP in khuyến hoc phía Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/05/2020

Thông tin về sách: Luật Đầu tư ( hiện hành ) ( sửa đổi, bổ sung năm 2016, 2017, 2018, 2019 )

Về tác giả: Quốc hội

Tìm mua sách nếu có bán: