Luật doanh nghiệp ( hiện hành )

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Luật doanh nghiệp ( hiện hành )
  • Mã ISBN: 978-604-57-5476-4
  • Tác giả: Quốc hội
  • Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật
  • Biên tập viên: Văn Thị Thanh Hương; Nguyễn Thị Thảo
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Ct CP in khuyến học phía Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/03/2020

Thông tin về sách: Luật doanh nghiệp ( hiện hành )

Về tác giả: Quốc hội

Tìm mua sách nếu có bán: