Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ( Hiện hành )

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ( Hiện hành )
  • Mã ISBN: 978-604-57-4580-9
  • Tác giả: Quốc hội
  • Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật
  • Biên tập viên: Văn Thị Thanh Hương; Trần Quốc Thắng
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTy TNHH MTV in Nhân dân Bình Định
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/10/2019

Thông tin về sách: Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ( Hiện hành )

Về tác giả: Quốc hội

Tìm mua sách nếu có bán: