Luật Kinh doanh bảo hiểm (Sửa đổi, bổ sung năm 2010; sửa đổi bổ sung năm 2019) và nghị định hướng dẫn thi hành

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Luật Kinh doanh bảo hiểm (Sửa đổi, bổ sung năm 2010; sửa đổi bổ sung năm 2019) và nghị định hướng dẫn thi hành
  • Mã ISBN: 978-604-9880-34-6
  • Tác giả: Đặng Đình Chính (biên tập và hệ thống)
  • Nhà xuất bản: Lao động
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Lan Anh
  • Đối tác liên kết: Đặng Đình Chính – Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà Zen Tower – Số 12 Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
  • Nơi in: CTy TNHH in Thanh Bình
  • Ngày nộp lưu chiểu: 29/05/2020

Thông tin về sách: Luật Kinh doanh bảo hiểm (Sửa đổi, bổ sung năm 2010; sửa đổi bổ sung năm 2019) và nghị định hướng dẫn thi hành

Về tác giả: Đặng Đình Chính (biên tập và hệ thống)

Tìm mua sách nếu có bán: