Luật phòng, chống mua bán người ( Hiện hành )

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Luật phòng, chống mua bán người ( Hiện hành )
  • Mã ISBN: 978-604-57-5128-2
  • Tác giả: Quốc hội
  • Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật
  • Biên tập viên: Văn Thị Thanh Hương; Nguyễn Thị Thu Hòa
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Nhà in Sự Thật
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/10/2019

Thông tin về sách: Luật phòng, chống mua bán người ( Hiện hành )

Về tác giả: Quốc hội

Tìm mua sách nếu có bán: