Luyện tập Mĩ thuật 2 – tập một

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Luyện tập Mĩ thuật 2 – tập một
  • Mã ISBN: 978-604-0-15532-0
  • Tác giả: Nguyễn Minh Thiên Hoàng – Trần Thị Hồng Ân – Phạm Thùy Liêm – Mai Thanh Lệ – Vũ Đức Long
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Trần Thị Ngọc Hạnh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty cổ phần In Khuyến học Phía Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 07/01/2020

Thông tin về sách: Luyện tập Mĩ thuật 2 – tập một

Về tác giả: Nguyễn Minh Thiên Hoàng – Trần Thị Hồng Ân – Phạm Thùy Liêm – Mai Thanh Lệ – Vũ Đức Long

Tìm mua sách nếu có bán: