Luyện tập Tiếng Việt 1 – Tập một (trình bày trên giấy ô li)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Luyện tập Tiếng Việt 1 – Tập một (trình bày trên giấy ô li)
  • Mã ISBN: 978-604-0-16415-5
  • Tác giả: Lê Thị Ngọc Điệp, Nguyễn Ngọc Hạnh, Nguyễn Quang Vinh, Trần Bé Hồng Hạnh, Trần Thị Thu Hương
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Trần Thị Ngọc Hạnh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty Cổ phần in và bao bì Đồng Tháp
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/12/2019

Thông tin về sách: Luyện tập Tiếng Việt 1 – Tập một (trình bày trên giấy ô li)

Về tác giả: Lê Thị Ngọc Điệp, Nguyễn Ngọc Hạnh, Nguyễn Quang Vinh, Trần Bé Hồng Hạnh, Trần Thị Thu Hương

Tìm mua sách nếu có bán: