Luyện tập Tiếng Việt lớp 1, tập 2 (Dành cho buổi học thứ hai, lớp học 2 buổi / ngày)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Luyện tập Tiếng Việt lớp 1, tập 2 (Dành cho buổi học thứ hai, lớp học 2 buổi / ngày)
  • Mã ISBN: 978-604-0-17300-3
  • Tác giả: Lê Hữu Tỉnh (Chủ biên)- Nguyễn Thị Hạnh
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Trịnh Đình Dựng
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty TNHH MTV in Quân Đội 1
  • Ngày nộp lưu chiểu: 17/10/2019

Thông tin về sách: Luyện tập Tiếng Việt lớp 1, tập 2 (Dành cho buổi học thứ hai, lớp học 2 buổi / ngày)

Về tác giả: Lê Hữu Tỉnh (Chủ biên)- Nguyễn Thị Hạnh

Tìm mua sách nếu có bán: