Luyện tập Tin học 2 – Tập hai

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Luyện tập Tin học 2 – Tập hai
  • Mã ISBN: 978-604-0-15348-7
  • Tác giả: Đỗ Minh Hoàng Đức, Lê Tấn Hồng Hải, Nguyễn Minh Thiên Hoàng
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Hoàng Thị Kim Hảo
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty Cổ phần in Tổng hợp Cần Thơ
  • Ngày nộp lưu chiểu: 28/02/2020

Thông tin về sách: Luyện tập Tin học 2 – Tập hai

Về tác giả: Đỗ Minh Hoàng Đức, Lê Tấn Hồng Hải, Nguyễn Minh Thiên Hoàng

Tìm mua sách nếu có bán: