Luyện tập Toán 5 – Tập một (Trình bày trên giấy ô li)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Luyện tập Toán 5 – Tập một (Trình bày trên giấy ô li)
  • Mã ISBN: 978-604-0-16487-2
  • Tác giả: Huỳnh Thị Kim Trang (chủ biên)- Nguyễn Kính Đức – Nguyễn Nghĩa Dũng – Khúc Thành Chính – Bùi Văn Ngà
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Lục Văn Hào
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty Cổ phần in Long An
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/12/2019

Thông tin về sách: Luyện tập Toán 5 – Tập một (Trình bày trên giấy ô li)

Về tác giả: Huỳnh Thị Kim Trang (chủ biên)- Nguyễn Kính Đức – Nguyễn Nghĩa Dũng – Khúc Thành Chính – Bùi Văn Ngà

Tìm mua sách nếu có bán: