Lý sinh y học

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lý sinh y học
  • Mã ISBN: 978-604-66-3977-0
  • Tác giả: Trường đại học Y Hà Nội Bộ môn vật lý
  • Nhà xuất bản: Y học
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Vân
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in:
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/12/2019

Thông tin về sách: Lý sinh y học

Về tác giả: Trường đại học Y Hà Nội Bộ môn vật lý

Tìm mua sách nếu có bán: