Mạch xử lý tín hiệu y sinh

Thông tin xuất bản

Thông tin về sách: Mạch xử lý tín hiệu y sinh

Về tác giả: GS.TS. Nguyễn Đức Thuận; PGS.TS. Vũ Duy Hải; TS. Nguyễn Phan Kiên

Tìm mua sách nếu có bán: