Magic Kaito Tập 4

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Magic Kaito Tập 4
  • Mã ISBN: 978-604-2-17162-5
  • Tác giả: Gosho Aoyama
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Đặng Cao Cường
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH in và DVTM Phú Thịnh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 02/03/2020

Thông tin về sách: Magic Kaito Tập 4

Về tác giả: Gosho Aoyama

Tìm mua sách nếu có bán: