Mai trắng trong tuyết – Tập 2

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Mai trắng trong tuyết – Tập 2
  • Mã ISBN: 978-604-80-4029-1
  • Tác giả: Nhóm 4.0
  • Nhà xuất bản: Thông tin và Truyền thông
  • Biên tập viên: Nguyễn Tiến Phát; Bùi Hữu Lộ
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Bạch Minh (Tòa nhà VET, 98 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
  • Nơi in: Waka.vn; CTCP Bạch Minh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/12/2019

Thông tin về sách: Mai trắng trong tuyết – Tập 2

Về tác giả: Nhóm 4.0

Tìm mua sách nếu có bán: