Man mác Vàm Nao

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Man mác Vàm Nao
  • Mã ISBN: 978-604-68-5881-2
  • Tác giả: Trương Chí Hùng
  • Nhà xuất bản: Văn hóa- Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Nguyễn Ánh Tuyết
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: XN in Fahasa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/10/2019

Thông tin về sách: Man mác Vàm Nao

Về tác giả: Trương Chí Hùng

Tìm mua sách nếu có bán: