Maria Montessori – Cuộc đời và sự nghiệp – Câu chuyện về một nhà giáo dục vĩ đại mang đến một cuộc cách mạng thay đổi tiến trình giáo dục hiện đại – Tủ sách giáo dục Montessori

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Maria Montessori – Cuộc đời và sự nghiệp – Câu chuyện về một nhà giáo dục vĩ đại mang đến một cuộc cách mạng thay đổi tiến trình giáo dục hiện đại – Tủ sách giáo dục Montessori
  • Mã ISBN: 978-604-56-6610-4
  • Tác giả: Tác giả: E.M.Standing.
  • Nhà xuất bản: Phụ nữ
  • Biên tập viên: Ngô Thị Thu Ngần
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Nhà in Hội LHPN Việt Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 30/12/2019

Thông tin về sách: Maria Montessori – Cuộc đời và sự nghiệp – Câu chuyện về một nhà giáo dục vĩ đại mang đến một cuộc cách mạng thay đổi tiến trình giáo dục hiện đại – Tủ sách giáo dục Montessori

Về tác giả: Tác giả: E.M.Standing.

Tìm mua sách nếu có bán: