Mây trắng Dinh Phoan

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Mây trắng Dinh Phoan
  • Mã ISBN: 978-604-68-5902-4
  • Tác giả: Trần Huiền Ân
  • Nhà xuất bản: Văn hóa- Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Nguyễn Ánh Tuyết
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP in Khuyến học Phía Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/10/2019

Thông tin về sách: Mây trắng Dinh Phoan

Về tác giả: Trần Huiền Ân

Tìm mua sách nếu có bán: