Mĩ thuật 1 (Chân trời sáng tạo)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Mĩ thuật 1 (Chân trời sáng tạo)
  • Mã ISBN: 978-604-0-19574-6
  • Tác giả: Hoàng Minh Phúc (Chủ biên), Lâm Yến Như, Nguyễn Hồng Ngọc, Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Nguyễn Thị Hiên, Nguyễn Xuân Tiên (Tổng Chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Huỳnh Thị Thanh Trà; Trần Thị Ngọc Hạnh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Nhà máy in Bộ Quốc Phòng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 02/01/2020

Thông tin về sách: Mĩ thuật 1 (Chân trời sáng tạo)

Về tác giả: Hoàng Minh Phúc (Chủ biên), Lâm Yến Như, Nguyễn Hồng Ngọc, Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Nguyễn Thị Hiên, Nguyễn Xuân Tiên (Tổng Chủ biên)

Tìm mua sách nếu có bán: