MobiFone kết nối – Tập 9/2019

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: MobiFone kết nối – Tập 9/2019
  • Mã ISBN: 978-604-80-3919-6
  • Tác giả: Tổng Công ty Viễn thông MobiFone
  • Nhà xuất bản: Thông tin và Truyền thông
  • Biên tập viên: Nguyễn Tiến Phát; Bùi Hữu Lộ
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Hợp tác và Phát triển truyền thông NBN
  • Nơi in: ebook365.vn
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/12/2019

Thông tin về sách: MobiFone kết nối – Tập 9/2019

Về tác giả: Tổng Công ty Viễn thông MobiFone

Tìm mua sách nếu có bán: