Mối (Isoptera) gây hại Đê đập ở Việt Nam

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Mối (Isoptera) gây hại Đê đập ở Việt Nam
  • Mã ISBN: 978-604-60-3118-5
  • Tác giả: Ngô Trường Sơn, Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Tân Vương, Nguyễn Thuý Hiền, Trịnh Văn Hạnh
  • Nhà xuất bản: Nông nghiệp
  • Biên tập viên: Đinh Văn Thành
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Xưởng in NXB Nông Nghiệp
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/03/2020

Thông tin về sách: Mối (Isoptera) gây hại Đê đập ở Việt Nam

Về tác giả: Ngô Trường Sơn, Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Tân Vương, Nguyễn Thuý Hiền, Trịnh Văn Hạnh

Tìm mua sách nếu có bán: