Một số quy định pháp luật về bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Một số quy định pháp luật về bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội
  • Mã ISBN:
  • Tác giả: UBND thành phố Hà Nội – Sở Tài Nguyên và Môi trường HN
  • Nhà xuất bản: Hà Nội
  • Biên tập viên: Phạm Thị Thu Trang
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP in Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/12/2019

Thông tin về sách: Một số quy định pháp luật về bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội

Về tác giả: UBND thành phố Hà Nội – Sở Tài Nguyên và Môi trường HN

Tìm mua sách nếu có bán: