Một số vấn đề cơ bản về Vắc xin và tiêm chủng

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Một số vấn đề cơ bản về Vắc xin và tiêm chủng
  • Mã ISBN: 978-604-66-4013-4
  • Tác giả: GS. TS. Phạm Nhật An
  • Nhà xuất bản: Y học
  • Biên tập viên: Đặng Thị Cẩm Thúy
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CT TNHH NXB Y học
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/12/2019

Thông tin về sách: Một số vấn đề cơ bản về Vắc xin và tiêm chủng

Về tác giả: GS. TS. Phạm Nhật An

Tìm mua sách nếu có bán: