Một số vấn đề lý luận cơ bản của kinh tế chính trị Mác – Lênin ( Sách tham khảo )

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Một số vấn đề lý luận cơ bản của kinh tế chính trị Mác – Lênin ( Sách tham khảo )
  • Mã ISBN: 978-604-57-5255-5
  • Tác giả: Trường Đại học Thương Mại ( Thuongmai University ) – TS. Vũ Văn Hùng, TS. Hồ Kim Hương ( Đồng chủ biên )
  • Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật
  • Biên tập viên: Phạm Thị Kim Huế; Hoàng Thị Thu Hường; Trịnh Thị Ngọc Quỳnh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: xí nghiệp in NXB Văn hóa dân tộc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 09/01/2020

Thông tin về sách: Một số vấn đề lý luận cơ bản của kinh tế chính trị Mác – Lênin ( Sách tham khảo )

Về tác giả: Trường Đại học Thương Mại ( Thuongmai University ) – TS. Vũ Văn Hùng, TS. Hồ Kim Hương ( Đồng chủ biên )

Tìm mua sách nếu có bán: