Mưa giông

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Mưa giông
  • Mã ISBN: 978-604-86-8665-9
  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Nhà xuất bản: Hồng Đức
  • Biên tập viên: Nguyễn Khắc Oánh
  • Đối tác liên kết: Cty TNHH Trung Tâm Sách và Thiết bị Thư Viện
  • Nơi in: Cty CP Văn hóa Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/01/2020

Thông tin về sách: Mưa giông

Về tác giả: Nhiều tác giả

Tìm mua sách nếu có bán: