Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học ở Viện Lịch sử quân sự Việt Nam hiện nay

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học ở Viện Lịch sử quân sự Việt Nam hiện nay
  • Mã ISBN: 978-604-51-5568-4
  • Tác giả: Bộ Quốc phòng, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam
  • Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân
  • Biên tập viên: Lê Tuấn Đạt
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in Quân đội 1
  • Ngày nộp lưu chiểu: 10/01/2020

Thông tin về sách: Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học ở Viện Lịch sử quân sự Việt Nam hiện nay

Về tác giả: Bộ Quốc phòng, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam

Tìm mua sách nếu có bán: