Nâng cao kỹ năng tư vấn và giải quyết các vấn đề sức khỏe cộng đồng

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Nâng cao kỹ năng tư vấn và giải quyết các vấn đề sức khỏe cộng đồng
  • Mã ISBN: 978-604-66-4278-7
  • Tác giả: Bộ Y Tế – Viện vệ sinh dịch tễ trung ương
  • Nhà xuất bản: Y học
  • Biên tập viên: Đặng Thị Cẩm Thúy
  • Đối tác liên kết: Viện vệ sinh dịch tễ trung ương; Số 1 Yec Xanh, HN
  • Nơi in: Cty TNHH NXB Y Học
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/05/2020

Thông tin về sách: Nâng cao kỹ năng tư vấn và giải quyết các vấn đề sức khỏe cộng đồng

Về tác giả: Bộ Y Tế – Viện vệ sinh dịch tễ trung ương

Tìm mua sách nếu có bán: