Nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế nước ta: Thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế nước ta: Thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp
  • Mã ISBN: 978-604-80-4357-5
  • Tác giả: GS. TS Nguyễn Quang Thái, TS. Lương Minh Huân, TS. Nguyễn Đình Cung, TS. Phạm Thị Thu Hằng), TS. Vũ Tiến Lộc (Chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Thông tin và Truyền thông
  • Biên tập viên: Nguyễn Long Biên; Nguyễn Thọ Việt
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH in hải nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/05/2020

Thông tin về sách: Nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế nước ta: Thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp

Về tác giả: GS. TS Nguyễn Quang Thái, TS. Lương Minh Huân, TS. Nguyễn Đình Cung, TS. Phạm Thị Thu Hằng), TS. Vũ Tiến Lộc (Chủ biên)

Tìm mua sách nếu có bán: