Nắng đêm

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Nắng đêm
  • Mã ISBN: 978-604-977-788-2
  • Tác giả: Ma Thị Hạnh
  • Nhà xuất bản: Hội Nhà văn
  • Biên tập viên: Đào Bá Đoàn
  • Đối tác liên kết: Liên kết với tác giả| Đc: phường Trưng Vương, Thái Nguyên
  • Nơi in: DNTN Mặt trời vàng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 21/02/2020

Thông tin về sách: Nắng đêm

Về tác giả: Ma Thị Hạnh

Tìm mua sách nếu có bán: