Năng động Hồ Chí Minh

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Năng động Hồ Chí Minh
  • Mã ISBN: 978-604-57-5626-3
  • Tác giả: Thép Mới
  • Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật
  • Biên tập viên: Nguyễn Phương Thùy
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: nhà in sự thật
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/05/2020

Thông tin về sách: Năng động Hồ Chí Minh

Về tác giả: Thép Mới

Tìm mua sách nếu có bán: