Nền tảng Phật giáo

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Nền tảng Phật giáo
  • Mã ISBN: 978-604-89-9476-1
  • Tác giả: Rupert Gethin
  • Nhà xuất bản: Hồng Đức
  • Biên tập viên: Phan Thị Ngọc Minh
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Văn hóa Thiện Tri Thức, 245 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TPHCM
  • Nơi in: Xí nghiệp in Fahasa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 30/10/2019

Thông tin về sách: Nền tảng Phật giáo

Về tác giả: Rupert Gethin

Tìm mua sách nếu có bán: