Nếu anh là biển xanh

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Nếu anh là biển xanh
  • Mã ISBN: 978-604-9877-40-7
  • Tác giả: Lý Thị Tuyết
  • Nhà xuất bản: Văn học
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Hoàng Trang
  • Đối tác liên kết: Tác giả
  • Nơi in: CTCP in thương mại Prima
  • Ngày nộp lưu chiểu: 31/12/2019

Thông tin về sách: Nếu anh là biển xanh

Về tác giả: Lý Thị Tuyết

Tìm mua sách nếu có bán: