Ngày trở về – Mẹ ơi con là người Việt Nam

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Ngày trở về – Mẹ ơi con là người Việt Nam
  • Mã ISBN: 978-604-1-15606-7
  • Tác giả: Đào Huyền – Thanh Huyền thực hiện), Nhiều tác giả (Lê Hoàng Linh chủ biên
  • Nhà xuất bản: Trẻ
  • Biên tập viên: Lê Hoàng Anh; Nguyễn Hải Đăng
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty cổ phần In Khuyến học Phía Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 03/01/2020

Thông tin về sách: Ngày trở về – Mẹ ơi con là người Việt Nam

Về tác giả: Đào Huyền – Thanh Huyền thực hiện), Nhiều tác giả (Lê Hoàng Linh chủ biên

Tìm mua sách nếu có bán: