Ngày xưa có một con bò – Câu chuyện ngụ ngôn sẽ tạo bước đột phá cho cuộc sống của chúng ta

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Ngày xưa có một con bò – Câu chuyện ngụ ngôn sẽ tạo bước đột phá cho cuộc sống của chúng ta
  • Mã ISBN: 978-604-1-13932-9
  • Tác giả: Camilo Cruz, PhD
  • Nhà xuất bản: Trẻ
  • Biên tập viên: Đặng Vĩnh Thắng
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: XN in Nguyễn Minh Hoàng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/01/2020

Thông tin về sách: Ngày xưa có một con bò – Câu chuyện ngụ ngôn sẽ tạo bước đột phá cho cuộc sống của chúng ta

Về tác giả: Camilo Cruz, PhD

Tìm mua sách nếu có bán: