Nghi khóa thiền phái Trúc lâm

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Nghi khóa thiền phái Trúc lâm
  • Mã ISBN: 978-604-86-9176-9
  • Tác giả: Thiền tông Việt Nam – Ban quản trị thiền phái Trúc Lâm
  • Nhà xuất bản: Hồng Đức
  • Biên tập viên: Phan Thị Ngọc Minh
  • Đối tác liên kết: Thiền viện Thường Chiếu, số 1C, Phước Thái, Long Thành, tỉnh Đồng Nai
  • Nơi in: XN in Fahasa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/04/2020

Thông tin về sách: Nghi khóa thiền phái Trúc lâm

Về tác giả: Thiền tông Việt Nam – Ban quản trị thiền phái Trúc Lâm

Tìm mua sách nếu có bán: