Ngữ âm – Văn tự – Từ vựng tiếng Trung Quốc

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Ngữ âm – Văn tự – Từ vựng tiếng Trung Quốc
  • Mã ISBN: 978-604-958-840-2
  • Tác giả: Châu A Phí, Lưu Hớn Vũ
  • Nhà xuất bản: Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Trần Khai Xuân
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP TM in Nhật Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 21/04/2020

Thông tin về sách: Ngữ âm – Văn tự – Từ vựng tiếng Trung Quốc

Về tác giả: Châu A Phí, Lưu Hớn Vũ

Tìm mua sách nếu có bán: