Ngữ văn 12, tập 2 (NC)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Ngữ văn 12, tập 2 (NC)
  • Mã ISBN: 978-604-0-00219-8
  • Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trần Đình Sử (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc Thống (đồng Chủ biên), Hà Thị Hòa, Hoàng Dũng, Hồng Dân, Lê Huy Bắc, Lê Quang Hưng, Nguyễn Đăng Mạnh, Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Văn Long
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Trí Sơn
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty Cp in Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 05/01/2016

Thông tin về sách: Ngữ văn 12, tập 2 (NC)

Về tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trần Đình Sử (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc Thống (đồng Chủ biên), Hà Thị Hòa, Hoàng Dũng, Hồng Dân, Lê Huy Bắc, Lê Quang Hưng, Nguyễn Đăng Mạnh, Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Văn Long

Tìm mua sách nếu có bán: