Ngữ văn 6, tập 1

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Ngữ văn 6, tập 1
  • Mã ISBN: 978-604-0-13829-3
  • Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nguyễn Khắc Phi (Tổng Chủ biên), Bùi Mạnh Nhị, Đỗ Ngọc Thống, Nguyễn Đình Chú, Nguyễn Minh Thuyết, Nguyễn Quang Ninh, Trần Đình Sử (đồng Chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Thân Thùy Trang
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP in Tiền Giang
  • Ngày nộp lưu chiểu: 07/01/2020

Thông tin về sách: Ngữ văn 6, tập 1

Về tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nguyễn Khắc Phi (Tổng Chủ biên), Bùi Mạnh Nhị, Đỗ Ngọc Thống, Nguyễn Đình Chú, Nguyễn Minh Thuyết, Nguyễn Quang Ninh, Trần Đình Sử (đồng Chủ biên)

Tìm mua sách nếu có bán: