Người công giáo Cộng sản

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Người công giáo Cộng sản
  • Mã ISBN: 978-604-9877-58-2
  • Tác giả: Trần Việt Trung
  • Nhà xuất bản: Văn học
  • Biên tập viên: Nguyễn Anh Vũ
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH in Thanh Bình
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/12/2019

Thông tin về sách: Người công giáo Cộng sản

Về tác giả: Trần Việt Trung

Tìm mua sách nếu có bán: