Người khách kỳ dị

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Người khách kỳ dị
  • Mã ISBN: 978-604-56-6440-7
  • Tác giả: Ma Văn Kháng
  • Nhà xuất bản: Phụ nữ
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Ánh Ngân
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Nhà in Hội LHPN Việt Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/10/2019

Thông tin về sách: Người khách kỳ dị

Về tác giả: Ma Văn Kháng

Tìm mua sách nếu có bán: