Nguyễn Trọng Tạo tuyển tập – 1 (tho và nhạc)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Nguyễn Trọng Tạo tuyển tập – 1 (tho và nhạc)
  • Mã ISBN: 978-604-9868-25-2
  • Tác giả: Nguyễn Trọng Tạo (Phạm Ngọc Ngoạn, Trần Quang Quý, tuyển chọn, Tuyết Nga sưu tầm
  • Nhà xuất bản: Văn học
  • Biên tập viên: Nguyễn Phương Thùy; Nguyễn Thị Hồng Hạnh
  • Đối tác liên kết: Sách Nhà nước đặt hàng
  • Nơi in: CTCP in Sao Việt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/12/2019

Thông tin về sách: Nguyễn Trọng Tạo tuyển tập – 1 (tho và nhạc)

Về tác giả: Nguyễn Trọng Tạo (Phạm Ngọc Ngoạn, Trần Quang Quý, tuyển chọn, Tuyết Nga sưu tầm

Tìm mua sách nếu có bán: