Nguyễn Tư Nghiêm

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Nguyễn Tư Nghiêm
  • Mã ISBN: 978-604-9872-55-6
  • Tác giả: Quang Việt
  • Nhà xuất bản: Mỹ thuật
  • Biên tập viên: Vũ Thị Hương
  • Đối tác liên kết: Sách Nhà nước đặt hàng
  • Nơi in: Cty CP In&TM Truyền thông VN
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/12/2019

Thông tin về sách: Nguyễn Tư Nghiêm

Về tác giả: Quang Việt

Tìm mua sách nếu có bán: