Nguyễn Văn Tố với cách mạng Việt Nam (Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp quốc gia)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Nguyễn Văn Tố với cách mạng Việt Nam (Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp quốc gia)
  • Mã ISBN: 978-604-57-5226-5
  • Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh – Văn phòng Quốc hội – Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  • Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật
  • Biên tập viên: Phạm Thị Ngọc Bích; Võ Thị Tú Oanh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in Báo nhân dân Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/03/2020

Thông tin về sách: Nguyễn Văn Tố với cách mạng Việt Nam (Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp quốc gia)

Về tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh – Văn phòng Quốc hội – Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng

Tìm mua sách nếu có bán: