Nhà văn Nghệ An (tác phẩm tuyển chọn)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Nhà văn Nghệ An (tác phẩm tuyển chọn)
  • Mã ISBN: 978-604-964-378-1
  • Tác giả: Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Nghệ An
  • Nhà xuất bản: Nghệ An
  • Biên tập viên: Phạm Thị Hằng
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty TNHH in Hòa Nhơn
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/12/2019

Thông tin về sách: Nhà văn Nghệ An (tác phẩm tuyển chọn)

Về tác giả: Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Nghệ An

Tìm mua sách nếu có bán: