Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 20 năm xây dựng và phát triển (1999-2019)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 20 năm xây dựng và phát triển (1999-2019)
  • Mã ISBN: 978-604-73-7221-8
  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Ngọc Anh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty TNHH In và Bao Bì Hưng Phú
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/12/2019

Thông tin về sách: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 20 năm xây dựng và phát triển (1999-2019)

Về tác giả: Nhiều tác giả

Tìm mua sách nếu có bán: