Nhạc phi diễn nghĩa – tập 2

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Nhạc phi diễn nghĩa – tập 2
  • Mã ISBN: 978-604-976-210-9
  • Tác giả: Khuyết danh
  • Nhà xuất bản: Văn học
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Dinh
  • Đối tác liên kết: Nhà sách Minh Thắng, 200 B3 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội
  • Nơi in: DN TN in Hà Phát
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/10/2019

Thông tin về sách: Nhạc phi diễn nghĩa – tập 2

Về tác giả: Khuyết danh

Tìm mua sách nếu có bán: