Nhận diện và lý giải các hiện tượng văn học

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Nhận diện và lý giải các hiện tượng văn học
  • Mã ISBN: 978-604-9863-81-3
  • Tác giả: PGS.TS Phan Trọng Thưởng
  • Nhà xuất bản: Văn học
  • Biên tập viên: Nguyễn Phương Thùy; Nguyễn Thị Hồng Hạnh
  • Đối tác liên kết: Sách Nhà nước đặt hàng
  • Nơi in: CTCP in Sao Việt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/12/2019

Thông tin về sách: Nhận diện và lý giải các hiện tượng văn học

Về tác giả: PGS.TS Phan Trọng Thưởng

Tìm mua sách nếu có bán: