Những ngày lễ công giáo 2020

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Những ngày lễ công giáo 2020
  • Mã ISBN: 978-604-89-2711-0
  • Tác giả: Giáo phận Bà Rịa
  • Nhà xuất bản: Hồng Đức
  • Biên tập viên: Phan Thị Ngọc Minh
  • Đối tác liên kết: Lê Thị Nhung, TP.HCM
  • Nơi in: XN in Fahasa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 04/02/2020

Thông tin về sách: Những ngày lễ công giáo 2020

Về tác giả: Giáo phận Bà Rịa

Tìm mua sách nếu có bán: