Những quy định mới về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Những quy định mới về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền
  • Mã ISBN: 978-604-89-4110-9
  • Tác giả: Tăng Bình – Ái Phương (hệ thống)
  • Nhà xuất bản: Hồng Đức
  • Biên tập viên: Nguyễn Khắc Oánh
  • Đối tác liên kết: TRUNG TÂM GIỚI THIỆU SÁCH THÀNH PHÁT
  • Nơi in: Cty TNH TM – SX Minh Kim Long
  • Ngày nộp lưu chiểu: 30/10/2019

Thông tin về sách: Những quy định mới về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

Về tác giả: Tăng Bình – Ái Phương (hệ thống)

Tìm mua sách nếu có bán: