Những quy luật của bản chất con người

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Những quy luật của bản chất con người
  • Mã ISBN: 978-604-1-16692-9
  • Tác giả: Robert Greene
  • Nhà xuất bản: Trẻ
  • Biên tập viên: Hà An Huy
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: XN in nguyễn minh hoàng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/05/2020

Thông tin về sách: Những quy luật của bản chất con người

Về tác giả: Robert Greene

Tìm mua sách nếu có bán: