Những sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Những sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng
  • Mã ISBN: 978-604-1-15921-1
  • Tác giả: Newt Scamander
  • Nhà xuất bản: Trẻ
  • Biên tập viên: Đào Mai Ly
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: XN in Nguyễn Minh Hoàng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/05/2020

Thông tin về sách: Những sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng

Về tác giả: Newt Scamander

Tìm mua sách nếu có bán: